Basic
50 Triệu
Trọn gói / 6 Tháng
 • Website main lưu trữ bài viết : 1
 • Website social post và lưu trữ backlinks bài viết tại website Main theo lịch trình : 1 main + 2 sub
 • Build links vệ tinh web 2.0 : 2 link / ngày
 • Members post bài cho website social : 2 ( hoạt động 24/7 )
 • Số lượng tương tác links về webstie Main : 300 post / ngày
 • Hệ thống quản lý tương tác members thời gian thực
 • Hệ thống server lưu trữ backlinks tồn tại vĩnh viễn.
Intermediate
100Triệu
Trọn gói / 6 Tháng
 • Website main lưu trữ bài viết : 1
 • Website social post và lưu trữ backlinks bài viết tại website Main theo lịch trình : 1 main + 4 sub
 • Build links vệ tinh web 2.0 : 6 link / ngày
 • Members post bài cho website social : 6 ( hoạt động 24/7 )
 • Số lượng tương tác links về webstie Main : 900 post / ngày
 • Hệ thống quản lý tương tác members thời gian thực
 • Hệ thống server lưu trữ backlinks tồn tại vĩnh viễn.
Advanced
200 Triệu
Trọn gói / 6 Tháng
 • Website main lưu trữ bài viết : 2
 • Website social post và lưu trữ backlinks bài viết tại website Main theo lịch trình : 1 main + 10 sub
 • Build links vệ tinh web 2.0 : 60 link / ngày
 • Members post bài cho website social : 10 ( hoạt động 24/7 )
 • Số lượng tương tác links về webstie Main : 1500 post / ngày
 • Hệ thống quản lý tương tác members thời gian thực
 • Hệ thống server lưu trữ backlinks tồn tại vĩnh viễn.